D
Triplett

Triplett


Designer

?


Date

?


Foundry

?


Specimens

  • Typony 6 (26 *Tribune Light / 27 Medium / 28 Bold)
  • Typony Core 2 (258 *Tribune Bold / 259 Light / 260 Medium)

Friz Quadrata と類似。